Eltrix Energia członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Energetycznego ( PSDE)

Jakie są nasze cele statutowe?


  • reprezentowanie interesów członków, rozwijanie stałych kontaktów, wymiany informacji i wiedzy pomiędzy członkami wewnątrz Stowarzyszenia oraz władzami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami oraz organizacjami,
  • oddziaływanie na proces legislacyjny i tworzenia projektów przepisów wykonawczych w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia,
  • tworzenie, propagowanie i ścisłe przestrzeganie zasad etycznych w odniesieniu do doradztwa energetycznego,
  • tworzenie i promocja innowacyjnych narzędzi, metod i rozwiązań związanych z rozwojem rynku energii, doradztwem energetycznym oraz optymalizacją kosztów i efektywnością energetyczną,
  • podnoszenie kwalifikacji osób związanych zawodowo z doradztwem energetycznym,
  • prowadzenia działalności naukowej, badawczej i promocyjnej w zakresie rozwoju rynku doradztwa energetycznego i zachodzących zmian,
  • wspomagania przedsiębiorstw, osób indywidualnych, wspólnot i społeczności lokalnych oraz samorządów w zakresie optymalizacji kosztów energii,
  • rozpowszechniania informacji na temat dostępnych środków publicznych, w tym z funduszy UE, przeznaczonych na optymalizację kosztów energii oraz rozwój kadr związanych z doradztwem energetycznym.

powrót